Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ฝากเอกสาร

รับร้องเรียน/ร้องทุกข์

หน่วยงานภายนอก

เมื่อวันที่ 29-30 ต.ค. 2563

โรงพยาบาลดงหลวงได้รับการเยี่ยมสำรวจ จาก สรพ. เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ครั้งที่ 2

 

1

 

2

 

3

 

ภาพ บรรยากาศการเยี่ยมสำรวจ

Error: No articles to display